> Planowane sesje

Planowane sesje

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I
Sesji RG
 Postanowienie w spr zwołania I Sesji RG.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:22:53.
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy w
dn.30.11.2018 r.
 Zaproszenie na II sesje RG....pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:26:56.
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy w
dn.21.12.2018 r.
 Zaproszenie na III sesje RG.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:36:10.
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy w dn.
28.01.2019rr

Zawiadomienie na IVsesję RG.docx

Uchwała Nr projekt.docx

załącznik nr 1.xls

załącznik nr 2...xls

załącznik. nr 3...xls

Załącznik Nr 4 2019.docx

Załącznik Nr 5 2019 .docx

Projekt uchwaly ekwiwalent.docx

UCHWAŁA stawki za odpady (003).docx

Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-21 15:11:05 | Data modyfikacji: 2019-01-23 12:39:05.
Zaproszenie na V Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne....

Projekty Uchwał z V Sesji Rady Gminy..pdf

 Zaproszenie na V sesje Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-07 10:17:39 | Data modyfikacji: 2019-03-14 09:13:35.
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne..

Zaproszenie na VI sesje RG.....pdf

Projekty Uchwał na VI Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:59:27 | Data modyfikacji: 2019-05-06 15:14:32.
Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 24.06.2019 r....

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy....docx

1. UCHWAŁA Nr wotum zaufania...docx

2. uchwała - projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego..docx

3. Uchwała - projekt absolut..docx

4.Uchwała Nr Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2019 rok.docx

Zł Nr 1.xls

Zał Nr 2...xls

Zał Nr 3....xls

Zał. Nr 4 ....xls

Załącznik Nr 5 2019 rok.docx

5. Uchwała Nr projekt WPF.doc.docx

6.Uch. Nr Projekt 24.06.2019 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-21 08:26:36 | Data modyfikacji: 2019-06-21 13:24:45.
Zaproszenie na VIII Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne dnia 13 sierpnia 2019 r.

Zawiadomienie na VIII sesję RG.docx

Uchwała Nr - projekt zmiany w budżecie....docx

190802_Uchwała_RG_reg_wynag_nauczycieli (1).doc

Projekt uchwały Rady Gminy - plan sieci przedszkoli - Gmina Kulesze Kościelne.docx

Projekt uchwały Rady Gminy - plan sieci szkół podstawowych - Gmina Kulesze Kościelne.docx

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-12 14:45:45 | Data modyfikacji: 2019-08-12 14:57:35.
Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne.

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2019 rok.pdf

projekt uchwały w spr Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne.pdf

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie.pdf

 zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-21 09:09:19 | Data modyfikacji: 2019-10-21 09:23:28.
Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 20.12.2019 r.

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego...pdf

Projekk uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku pub...pdf

Prokekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r..pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Projekt uchwały w sparwie szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów ....pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty..pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady..pdf

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjenej..pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy..pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Koscielne na rok 2020..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-13 12:07:09 | Data modyfikacji: 2019-12-13 12:16:38.
Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelone.

Projekt uchwały w spr upoważnienia Wójta Gminy Kulesze Kościelne do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realziacji w latach 2021- 2022.pdf

Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego..pdf

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2020-2025..pdf

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kulesze Kościelne w roku szkolnym 2019 2020.pdf

Projekt uchwały w sparwie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

Projekt uchwały w sparwie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kulesze Kościelne w 2020 roku..pdf

Projekt uchwały w sparwie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne, na cele niezwiazane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg..pdf

zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-28 09:34:04 | Data modyfikacji: 2020-03-10 12:38:30.
Zaproszenie na XII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne.

ZAPROSZENIE NA sesje XII....docx

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na realziację zadania publicznego.pdf

projekt uchwały w sparwie zbycie nieruchomosci.docx

projekt uchwaqły w sparwie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kulesze Kościelne i Zasłużony dla Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_programu współpracy gmina kulesze kościelne.doc

SPRAWOZDANIE z działalności GKRPA.docx

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2019 ROK.odt

sprawozdanie OZPS 2019.pdf

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...,.docx

PAL 2019.doc

 ZAPROSZENIE NA sesje XII.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:10:15 | Data modyfikacji: 2020-05-12 14:28:17.
Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne - nadzwyczajną.

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne..jpg

wniosek o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy..pdf

wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne..pdf

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy..pdf

Projekt uchwały w sparwie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-26 15:02:05 | Data modyfikacji: 2020-05-26 15:03:24.
Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy

projek uchwały w sparwie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.pdf

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.pdf

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020.pdf

Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych.pdf

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmiinie Kulesze Kościelne w roku szkolnym 2020 20219.pdf

projekt uchwały w spr zmiany uchwały w spr powołania Komisji Gospodarki i Rozwoju.pdf

 Zawiadomienie na XIV sesję RG - Kopia.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 16:03:47 | Data modyfikacji: 2020-07-08 10:05:48.
Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 21 sierpnia 2020 r. .pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kulesze Kościelne.pdf

wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-13 10:15:38 | Data modyfikacji: 2020-08-13 10:17:11.
Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne .pdf

informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych.....pdf

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020.................!!!1.pdf

projekt uchwały w sprawie współnej realizacji projektu.pdf

projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 08:35:29 | Data modyfikacji: 2020-08-13 10:17:11.
Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne 30 listopada 2020

zawiadomienie na XVII Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne 30 listopada 2020.pdf

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020....................................pdf

projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi......pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-15 15:38:14 | Data modyfikacji: 2020-12-15 15:42:26.
Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne dnia 29 grudnia 2020 roku.

zawiadomienie na XVIII Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne .pdf

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020 .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2021.pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021-2027 .pdf

projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021- 2023 dla Gminy Kulesze Kościelne. .pdf

Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społcznych Gminy Kulesze Kościelne na lata 2016- 2024.pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy. .pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady. .pdf

U C H W A Ł A Nr.docx projekt w spr uchwalenia planu pracy komisji rewizyjnej.docx

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.......pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 15:21:18 | Data modyfikacji: 2020-12-30 15:39:30.
Zaproszenie na XIX Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 11 marca 2021 roku

Zaproszenie na XIX Sesje Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 11 marca 2021 roku.pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kulesze Kościelne w 2020 r..pdf

SPRAWO~3.PDF

Sprawozdanie z działałalnosci Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych za 2020 rok..pdf

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2021.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchoomosci gruntowej.pdf

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu.pdf

Projekt uchwały w sprawie przyjecia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kulesze Kościelne na ata 2020- 20254 z perspektywą na lata 2025- 2029..pdf

PRCC40~1.PDF

PROJEK~1.PDF

Projekt uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne.pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych ....pdf

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kulesze Kościelne na lata 2021-2023.pdf

PROJEK~4.PDF

projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:51:41 | Data modyfikacji: 2021-03-04 15:03:34.
Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy (1).pdf

Uchwała Nr projekt w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok..pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok..pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok..pdf

Załacznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok..pdf

UCHWAŁA NR projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021- 2027.pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze....pdf

Projekt Uchwały Nr ........w sprawie przyjęcia regulaminu dostraczania wody na terenie gminy Kulesze Kościelne.....pdf

załącznik do projektu uchwały w spr przyjęcia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kulesze Kościelne ww celu przekaznia go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.pdf

projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (3).pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_programu współpracy za 2020 rok.pdf

ocena zasobów pomocy społecznej 04.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-20 14:26:13 | Data modyfikacji: 2021-04-20 14:43:25.
Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne z dnia 22 czerwca 2021 roku

Zaproszenie na XXI Sesje Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 22 czerwca 2021 roku..pdf

projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.pdf

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego............pdf

projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budżetu gminy za 2020 rok..............pdf

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Kulesze Kościelne na rok 2021...............pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiazań na lata 2021 - 2027.............pdf

projekt uchwał o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojow alkoholowych...........pdf

projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kulesze Kościelne w roku szkolnym 2021 2022................pdf

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kulesze Kościelne za 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:50:59 | Data modyfikacji: 2021-06-16 12:03:36.
Zawiadomienie na XXII sesję - 19.08.2021 r.

Zawiadomienie na XXII sesję - 19.08.2021 r.

1 Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok

2 Projekt Uchwały - zmiana WPF Gminy Kulesze Kościelne na lata 2021-2028

3 Projekt Uchwały sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-12 21:18:21 | Data modyfikacji: 2021-08-12 21:32:38.
Zaproszenie na XXIII Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne

Zawiadomienie na XXIII sesję RG - Kopia.pdf

informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Kulesze Kościelne za rok szkolny 2020 2021 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na 2021 rok ........................pdf

projekt uchwaływ sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody na terenie gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:55:23 | Data modyfikacji: 2021-09-23 12:06:36.
Zawiadomienie na XXIV Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 30 listopada 2021 roku.

Zawiadomienie na XXIV sesję RG - Kopia.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.......pdf

projekt uchwały RG KK w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości...pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Koscielne w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomosciach stanowiących wlasność Gminy Kulesze Koscielne.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie przyjęcia programu wspólpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi......pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie zmianu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Koscielnych.pdf

projek uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.............docx.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla Rady Gminy Kulesze Kościelne-1.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów..pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-24 08:09:24 | Data modyfikacji: 2021-11-24 08:27:52.
zawiadomienie na XXV Sesje Rady Gminy z dnia 28
grudnia 2021

zawiadomienie na XXV Sesje Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2021 .pdf

Uchwała Nr projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok (5 files merged).pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII 129 2021 z dnia 19 sierpnia 2021................pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na 2022 rok (8 files merged).pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne.. (4 files merged).pdf

projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady na 2022 rok .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok...... .pdf

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ........pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-21 10:40:57 | Data modyfikacji: 2021-12-21 11:25:41.
zawiadomienie na XXVI Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne dnia 11 marca 2022 roku

zawiadomienie na XXVI Sesje Rady Gminy.pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GKRPA W GMINIE KULESZE KOŚCIELNE W 2021 ROKU.pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS za 2021 ROK.pdf

1. projekt uchwały w sprawie mian w budzecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2022.pdf

2. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Progonozy Finasowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022- 2028 wraz z prognozą kwoty długu .....pdf

3. projekt uchwał w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzacych z pobranej opłaty ..... .pdf

4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2022 roku (projekt).pdf

5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościelne.pdf

6. projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf

7. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kulesze Kościelne .pdf

8. projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne......pdf

9. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomosci .pdf

11. projekt w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (2 files merged).pdf

12. projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..... .pdf

13. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników .pdf

14. projekt uchwały w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ........pdf

15. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 1.pdf

projekt uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji........pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-04 08:19:57 | Data modyfikacji: 2022-03-07 14:01:20.
Zaproszenie na XXVII Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 27 kwietnia 2022 r.

zawiadomienie na XXVII Sesje Rady Gminy.pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_programu 2021.pdf

Wspieranie Rodziny 2021- sprawozdanie.pdf

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2022 (4 files merged).pdf

2. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kulesze Kościelne do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz WPF w celu realizacji zadań....pdf

3. projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu Gminy Kulesze Koscielne na prace konserwarorskie i restauratorskie lub roboty budowlane .....pdf

4. projekt uchwały w sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia peniężnego ....pdf

5. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i mlodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania ...pdf

6. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego... (2 files merged).pdf

7. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Kulesze Kościelne....pdf

8. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.....pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 12:07:44 | Data modyfikacji: 2022-04-20 12:17:58.
Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 3 czerwca 2022 r.

zaproszenie na XXVIII Sesje Rady Gminy — kopia — kopia.pdf

1. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.pdf

2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

3. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.pdf

4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na 2022 rok .pdf

5. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Koscielne na lata 2022 - 2028.pdf

6. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży .....pdf

7. projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.pdf

1.5. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kulesze Kościelne .pdf

1.6. ocena zasobów pomocy społecznej — kopia.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-26 08:20:35 | Data modyfikacji: 2022-05-26 08:30:17.
zawiadomienie na XXIX Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 18 sierpnia 2022 r.

zawiadomienie na XXIX Sesje Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 18 sierpnia 2022 r..pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy.pdf

projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w spr przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania.... (3 files merged).pdf

projekt uchwały w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kulesze Kościelne w roku skolnym 2022 2023.pdf

projekt uchwały w sprawie kontynucji członkostwa gminy w Stowarzyszeniu LGD Brama na Podlasie.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-08-11 12:06:56 | Data modyfikacji: 2022-08-11 12:12:30.
Zawiadomienie na XXX Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne

zawiadomienie na XXIX Sesje Rady Gminy.pdf

Informacja o stanie realziacji zadań oświatowych w Gminie Kulesze Kościelne... .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022.....pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne.pdf

projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.... .pdf

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.... .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-10-06 12:51:13 | Data modyfikacji: 2022-10-06 13:03:08.
Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 30.11.2022 r.

zawiadomienie na XXXI Sesje Rady Gminy....pdf

1. projekt uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne w spr uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022.pdf

2. projekt uchwały w sparwie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2022 -2028 wraz z prognozą kwoty długu.... .pdf

3PROJE~1.PDF

4. projekt uchwały w sprawie zarzadzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku lesnego oraz łącznego zobowiazania pieniężnego....pdf

5. projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .pdf

6. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

7. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi.....docx.pdf

8. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci.... .pdf

9. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.... .pdf

10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w spr określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze.... .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-11-23 08:51:28 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:59:21.
Zawiadomienie na XXXII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 28 grudnia 2022 r.

zawiadomienie na XXXIi Sesje Rady Gminy.pdf

1. projekt uchwały w spr uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2022.pdf

2. projekt uchwały w spr uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.pdf

3. projekt uchwały w spr uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023- 2028.pdf

4. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Rady Gminy.pdf

5. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Komisji Rady.pdf

6. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-21 11:33:28 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:59:21.
Zawiadomienie na XXXIII Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 8 lutego 2023 r.

Zawiadomienie na XXXIII Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 8 lutego 2023 r..pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kulesze Kościelne w 2022 roku.pdf

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.pdf

2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023 2029 .pdf

3. projekt uchwały w sprawie stalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci.....pdf

4. projekt uchwały w sparawie zamiaru likwidacji Punktu przedszkolnego w Kuleszach Kościelncyh...pdf

5. projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu.. .pdf

6. projket uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci ...pdf

7. projekt uchwaly w sprawie utworzenia Zwiazku Powiatowo- Gminnego Nad Rokietnicą ...pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-02-01 11:51:07 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:59:21.
zawiadomienie na XXXIV Sesję Rady Gminy w dniu 30
marca 2023 roku

zawiadomienie na XXXIV Sesję Rady Gminy.pdf

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb na 2023 rok..pdf

2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Kulesze Kościelne za rok 2022 .....pdf

3. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ......pdf

1.1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.pdf

1.2. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023 - 2029 .....pdf

1.3. projekt uchwały w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy...pdf

1.4. projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-03-23 08:10:02 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:59:21.
Zawiadomienie na XXXV Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 19 maja 2023 roku

zawiadomienie na XXXV Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 19 maja 2023 r. .pdf

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2022 roku.pdf

2. Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf

1.1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.....pdf

1.2. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2023 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat .....pdf

1.3. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2023 roku.pdf

1.4. projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych .pdf

1.5. projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu Gminy Kulesze Kościelne na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlnae przy zabytku wpisanym.. .pdf

1.6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo- Gminnego Nad ROKIETNICĄ .pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-05-12 10:32:32 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:59:21.
zawiadomienie na XXXVI Sesję Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 27 czerwca 2023 r.

zawiadomienie na XXXVI Sesję Rady Gminy Kulesze Kościelne w dniu 27 czerwca 2023 r. .pdf

1. RAPORT O STANIE GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2022 ROK.pdf

1.1. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok...pdf

3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok...pdf

4. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok...pdf

5OPINI~1.PDF

1.2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

1.3. projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok .pdf

1.4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budzetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023 (3 files merged).pdf

1.5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z olaców zabaw stanowiacych własność Gminy Kulesze Kościelne .pdf

6. Projekt - Uchwała Rady Gminy K K 2023 opłata za przedszkole.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-06-19 13:48:38 | Data modyfikacji: 2023-06-19 14:11:15.
Zawiadomienie na XXXVII SESJĘ RADY GMINY 28 09
2023

Zawiadomienie na XXXVII SESJĘ RADY GMINY 28 09 2023 .pdf

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budzetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.. (5 files merged)-1.pdf

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kulesze Kościelne na lata 2023 2029 wraz z prognozą kwoty długu..... (3 files merged).pdf

projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:40:11 | Data modyfikacji: 2023-06-19 14:11:15.
Zawiadomienie na XXXVIII SESJĘ RADY GMINY 30 10
2023 r.

Zawiadomienie na XXXVIII SESJĘ RADY GMINY 30 10 2023 r. .pdf

2023 r.INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 22-23.pdf

projekt uvchwały w spr uchwalenia zmian budźżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023 (3 files merged).pdf

Uchwała o uchwaleniu Studium gminy Kulesze Kościelne.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-10-23 08:29:54 | Data modyfikacji: 2023-10-23 08:32:01.
Zawiadomienie na XXXIX SESJĘ RADY GMINY 28 11
2023

Zawiadomienie na XXXIX SESJĘ RADY GMINY 28 11 2023 .pdf

1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budzetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2023.pdf

2. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .pdf

3. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

4. projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf

5. projekt uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .pdf

6. projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych ....pdf

7. projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi.... na 2024 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-11-20 09:56:30 | Data modyfikacji: 2023-10-23 08:32:01.
Zawiadomienie na XL Sesje Rady Gminy Kulesze
Kościelne w dniu 28 grudnia 2023 r.

zawiadomienie na XL Sesje Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2023 r. .pdf

1. projekt uchwały w spr zmian budżetu gminy Kulesze Kościelne .pdf

2. projekt uchwały w spr zmiany uchwały nr XXII 129 2021 emisja obligacji.pdf

3. projekt uchwały w spr zmiany programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi... .pdf

4. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Rady Gminy .pdf

5. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Komisji Rady .pdf

6. projekt uchwały w spr uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej .pdf

7. projekt uchwały w spr Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych ...pdf

8. projekt uchwały w spr podwyższenia kryterium dochodowego w celu wsparcia.....pdf

9. projekt uchwały w spr określenia zasada zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku .....pdf

10. projekt uchwały w spr uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonwego Posiłek w szkole i w domu ....pdf

11. projekt uchwały w spr uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej .... .pdf

12. projekt uchwały w spr uchwalenia budzetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2024.pdf

13. projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kulesze Kościelne na lata 2024 2028.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:23:05 | Data modyfikacji: 2023-12-20 12:27:02.
Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:23:05
Data modyfikacji: 2023-12-20 12:27:02
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl